رئیس جدید مرکز بهداشت شهرستان آباده معرفی شد

طی حکمی از سوی دکتر عباس رضائیان زاده ، معاون بهداشت دانشگاه علوم

 پزشکی شیراز، محسن کرم نژاد  به عنوان معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان آباده منصوب گردید.