سلامت خانواده با مردمی سازی سلامت / روز شمار هفته سلامت در آباده

هفته سلامت مناسبتی است که از اول تا هفتم اردیبهشت ماه هر سال به منظور ترویج مفاهیم کلیدی سلامت و تاکید بر اولویت های ملی سلامت برگزار می گردد. امسال با عنایت به اولویت های ملی و تاکیدات مقام معظم رهبری در تقویت بهداشت و بهره گیری از مشارکت مردم، شعار هفته سلامت با عنوان ” سلامت خانواده با مردمی سازی سلامت” اعلام می شود. از جمله اهداف شعار هفته سلامت امسال می توان به موضوعات ذیل اشاره نمود:
1. حمایت طلبی و پررنگ نمودن ضرورت دسترسی به خدمات با کیفیت و مقرون به صرفه مورد نیاز برای هر فرد در هر نقطه از کشور که قرار داشته باشد.
2. توجه به برابری در سلامت و حرکت به سمت رفع ناعدالتی های احتمالی در دریافت خدمات و پیامدهای سلامت به ویژه در گروه های آسیب پذیر یا حاشیه نشین با تکیه بر نقش بنیادین مردم در خلق، تامین و حفظ سلامت همگانی
3. تقویت بهداشت و افزایش تاب آوری نظام سلامت جهت آمادگی روبه رو شدن با تهدیدات احتمالی سلامت با ابعاد و مشخصات ناشناخته
انتظار می رود تمام برنامه های سلامت محور با پررنگ تر نمودن و تقویت نقش مشارکتی آحاد جامعه از خانواده تا متخصصین و سازمان ها و توجه به نیازسنجی و اصول مردمی سازی سلامت با نگاهی همه جانبه به سلامت از جمله سلامت هوا، خاک، آب، محیط زیست، غذای سالم، خدمات اساسی با کیفیت و قابل دسترس و بهره گیری همگانی، ترویج سواد و فرهنگ سلامت، محیط کار سالم و ایمن متمرکز گردد تا زمینه افزایش تولید و کاهش بار بیماری ها و حوادث با مشارکت همگانی فراهم آید.

روز شمار هفته سلامت:
شنبه یکم اردیبهشت ماه: سلامت خانواده- حق و مسوولیت همگانی
یکشنبه دوم اردیبهشت ماه: سلامت خانواده از آموزش و پرورش تا آموزش عالی
دوشنبه سوم اردیبهشت ماه: سلامت خانواده سلامت زمین
سه شنبه چهارم اردیبشت ماه: سلامت خانواده و سلامت روانی اجتماعی
چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه: سلامت خانواده و فرهنگ سلامت
پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه: سلامت خانواده و جوانی جمعیت
جمعه هفتم اردیبهشت ماه: سلامت خانواده غذای سالم و ورزش همگانی