عملیات ماگیری توسط پرسنل خدوم و ماهر آتشنشانی آباده

پس از تماس شهروند آباده ای با آتش نشانی آباده مبنی بر دیده شدن مار در حیاط منزل، نیروهای خدوم آتش نشانی در محل حاضر شدند و پس از کلی جستجو در شکاف ایجاد شده در دیوار منزل مار را پیدا کرده و با ابزارهای تخصصی آتش نشانی موفق به گرفتن آن شدند.

از شهروندان گرامی درخواست می شود در صورت مشاهده موارد اینچنینی با آتشنشانی آباده با شمار 125 تماس حاصل نمایند.