استقبال از شهیدگمنام در دانشکده پرستاری حضرت زهرا(س) آباده / گزارش تصویری

دهقانی