رزمایش کمک مومنانـه در آباده

با اعلام رمز رزمایش کمک مومنانه توسط رهبر معظم انقلاب، سیل کمک های مردمی با مدیریت نهادهای انقلابی ، مردمی و دولتی به سوی نیازمندن در شهرستان آباده جاری شد.