جریمه و نصب پلاکارد واحد صنفی متخلف در آباده

یک واحد صنفی به علت تخلفات که از سوی اداره تعزیرات حکومتی آباده جریمه و نصب پلاکارد گردیده بود، با حضور نمایندگان ادارات اصناف، تعزیرات حکومتی و نماینده دادستان، حکم در مورد وی که نصب پلاکارد بود اجرا گردید.