پیشگیری از کم کاری تیروئید

تیروئید غده ای به شکل پروانه در جلو گردن،پایین حنجره وبالای استخوان ترقوه است. تیروئید مسئول تنظیم سوخت وساز در بدن است. عملکرد تیروئید توسط غده ای در بدن به نام هیپوفیز تنظیم میشود. هیپوفیز در مغز قرار دارد وبا ترشح هورمون محرک تیروئید باعث افزایش ترشح هورمون های تیروئید میشود. تیروئید ممکن است دچار کم کاری یا پر کاری شود. کم کاری تیروئید میتواند افراد را در هر سن وجنسیتی تحت تاثیر قرار دهد. زنان بیشتر از مردان تحت تاثیر قرار میگیرند. کم کاری تیروئید در نوزادان ایرانی شایع است و فقط با غربالگری به هنگام نوزادان(۵-۳روز بد تولد) قابل تشخیص ودرمان است وباعث پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی میشود. ید یکی از عناصر ضروری برای ساخت هورمون های تیروئیدی است که نقش مهمی در تکامل جسمی وشناختی افراد ایفا میکند. بیشترین میزان ید در ماهی وبه میزان کمتر در شیر، تخم مرغ وگوشت وجود دارد. کمبود ید در دراز مدت میتواند باعث کاهش عملکرد تیروئید ودر نهایت اختلالات ناشی از کمبود ید میشود. شایان ذکر است در حال حاضر 35کودک زیر 3سال مبتلا به بیماری کم کاری تیروئید دارای پرونده فعال در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آباده میباشند که هر دوماه یک بار توسط کارشناس مربوطه پیگیری میشودودارو وازمایشات انجام شده در پرونده آنها ثبت ودر صورت نیاز، ارجاع به پزشک متخصص انجام میگردد. اگر قبل از 3سال کم کاری تیروئید این کودکان با وجود مصرف دارو درمان نشوند نوع کم کاری تیروئید آنان به عنوان نوع دائم مورد پیگیری قرار میگیرد.

 

واحد پیشگیری ومراقبت بیماریهای غیر واگیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آباده