زنگ تحول در آموزش و پرورش شهرستان آباده

برگزاری اولین نشست تخصصی هنرآموزان هنرستان های آموزش و پرورش شهرستان آباده پیرامون تحقق شعار سال _ در این نشست تخصصی ۳ ساعته پیرامون راهکار های استفاده از ظرفیت هنرستان ها پیرامون رشد تولید تبادل نظر صورت پذیرفت. قرار است کارگروه تخصصی تولید ذیل شاخه فنی آموزش و پرورش شهرستان آباده به زودی شروع به کار کند.