تجمع حمایتی مردم آباده از اقدام وعده صادق سپاه پاسداران / تصویری