بهره برداری از دو پروژه در اولین روز هفته بسیج در شهرستان آباده

1 . بهره برداری از کانال انتقال آب کشاورزی روستای شورجستان ؛ کانال انتقال آب به اراضی کشاورزی در روستای شورجستان با مبلغ دومیلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

2. بهره برداری از آسفالت راه روستایی فتح آباد ؛ راه روستایی فتح آباد بامشارکت دهیاری و شورای روستایی به مبلغ پنج میلیارد ریال مورد بهرداری قرار گرفت.