بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب آباده با حضور وزیر نیرو