شهادت جوان سبزواری حمیدرضا الداغی چند پیام داشت …

اول اینکه دختران سرزمینم بدانند خریدار بی حجابی و زیبایی ارزان در خیابان ها، همین افرادی هستند که به صورت عادی و در شرایط معمولی به همراه خود چاقو حمل می کنند و با کوچکترین بحث از کوره در می روند و به راحتی انسان می کشند!

کمی فکر کنید اگر با چنین افرادی همراه شوید و بر سر کوچکترین موضوع مخالفتی با آن ها کنید چه بلایی رخ خواهد داد.

دوم اینکه ، کسانی که بر روی دختران این سرزمین حساس هستند، حاضرند برای حفظ جان شما از جان خود بگذرند ، فارغ از اینکه حجاب داشته باشید یا کم حجاب باشید.

دقت کنید لطفا ، دقت کنید :

افرادی که برای ارضای شهوت نحس خود به دختران دست درازی می کنند برای چه باید در هنگام خطر از شما محافظت کنند و آیا اگر کار به درگیری و زندان و … کشید ، دلیلی برای دفاع از شما دارند ؟ مطمئنا جواب خیر است.