پویش عید همدلی

کمک‌های‌مومنانه‌برای‌تهیه‌اقلام‌خوراکی عید‌ نوروز‌ و‌ ماه‌مبارک‌ رمضان‌ نیازمندان‌ و محرومین

شماره کارت :

6037998214729815

هیئت خدام الرضا(ع) آباده