اصول ایمنی ترافیک و پیشگیری از حوادث ترافیکی

 • برای پیشگیری از حوادث ترافیکی،استفاده از کمربند ایمنی  برای راننده و سرنشینان خودروالزامی است.
 • برای پیشگیری ازسوانح و حوادث ترافیکی، در هنگام استفاده از موتورسیکلت، از کلاه ایمنی استفاده کنید.
 • برای پیشگیری از حوادث ترافیکی در هنگامدوچرخه سواری از کلاه ایمنی استفاده کنید.
 • برای پیشگیری از حوادث ترافیکی در هنگام دوچرخه سواری از مسیر ویزه دوچرخه سواری استفاده کنید.
 • برای پیشگیری از حوادث ترافیکی، کودکان زیر 5 سال را در صندلی ویژه کودک در خودرو بنشانید.
 • برای پیشگیری از حوادث ترافیکی،در هنگام رانندگی سرعت مجاز را رعایت کنید.
 • برای پیشگیری از حوادث ترافیکی، فاصله مجاز با خودروی جلویی را رعایت کنید.
 • برای پیشگیری از حوادث ترافیکی، با خستگی و خواب آلودگی رانندگی نکنید.
 • اگر هنگام رانندگی دچار خواب آلودگی شدید، خودرو را در محل مناسب متوقف کنید و چند دقیقه استراحت کنید.
 • برای پیشگیری از حوادث ترافیکی از خوردن و آشامیدن در هنگام رانندگی خودداری نمایید.
 • صحبت کردن با موبایل در هنگام رانندگی،خطر تصادف و حوادث ترافیکی را افزایش می دهد.
 • از صحبت کردن با سرنشینان خودرو در هنگام رانندگی خودداری کنید.
 • برای پیشگیری از حوادث ترافیکی از بلند کردن صدای موزیک در هنگام رانندگی خودداری کنید.
 • برای پیشگیری از حوادث ترافیکی سرنشینان خودرو از صحبت با راننده، پرت کردن حواس راننده و شلوغ کردن در خودرو اجتناب کنند.
 • برای پیشگیری از حوادث ترافیکیدر صورت مصرف داروهای کاهش دهنده هوشیاری از رانندگی خودداری کنید.
 • در جاده ها و معابر برفی و یخ زده ، استفاده از زنجیر چرخالزامی است.
 • برای پیشگیری از حوادث ترافیکی قبل ازشروع رانندگی، خودرویخود را ارزیابی ونوا قص آن را برطرف کنید.
 • در هنگام رانندگی توجه و تمرکز خود را حفظ کنید و بر اعصاب خود مسلط باشید،
 • ازخوردن هرنوع نوشیدنی وخوراکی در پشت فرمان و درهنگام حرکت خودداری کنید