صحنه هایی زیبا از برف در روستای جوشقان

عکس : دهقانی