بارش نزولات الهی و چهره زیبای شهر آباده / گزارش تصویری