حضور پرشور مردم آباده در مراسم نماز جمعه 27 آبان ماه