ازدواج سالم و آسان در جوانان

ازدواج تنها راه مشروع و سالم تشکیل خانواده است. همه مکاتبات و ادیان الهی به ویزه دین مبین اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده را توصیه نموده اند. ازدواج به زن ومرد آرامش می بخشد و آنان را از انحراف و رفتار های پر خطر و غیر اخلاقی باز می دارد.

ولی برای یک ازدواج موفق، آمادگی زیستی، روانی، مادی و اجتماعی لازم است. انتخاب همسر از مهمترین تصمیمات فرد در زندگی است، زیرا می تواند آینده فرد را رقم بزند.

جوان می بایست بر اساس معیارهای اصولی و منطقی همسر آینده خود را شناسایی و انتخاب نماید، بصورت کلی اصالت خانوادگی به عنوان اساس ترین معیار انتخاب همسر شناخته می شود.

ایمان، اخلاق نیکو، روان سالم و تناسب زوجین در ویژگی های ظاهری، سنی، تحصیلی، فرهنگی، تربیتی و اعتقادی از موارد اساسی در انتخاب همسر است.

افرادی که ازدواج مناسب دارند: 1- از طول عمر بیشتری برخوردارند.2- از سلامت روان بهتری برخوردار هستند.3- شادترند و ارتباط اجتماعی مناسب تری برقرار می کنند.4- از نظر جسمانی سالم ترند.5-احساس امنیت می کنند.6-رشد اخلاقی، معنوی و اجتماعی بهتری دارند.7- سلامت جسمی و روانی بهتری دارند.8-کمتر در معرض رفتارهای مخاطره آمیز قرار دارند.

اهمیت ازدواج

ازدواج پاسخی است به نیازهای جسمی و جنسی افراد، که این نیاز ها عبارتند از:

نیاز به والد شدن وبقای نسل- نیاز به آرامش- نیاز به عشق و صمیمیت- نیاز به همدم و مصاحب- نیاز به حمایت و تکیه گاه- نیاز به همراهی و تائید- نیاز به رشد، تکامل و خود شکوفایی- نیاز به استقلال، نیاز به پذیرش و مقبولیت اجتماعی.

تاثیرات ازدواج برای زوجین

1-آرامش                                          4-کارکرد های ازدواج

2-تلاش معاش                                   5-توسعه خود

3-احساس مسئولیت                           6-افزایش ایمان در زندگی مشترک

  واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت شهرستان آباده