دستگیری سارقان مسلح در آباده،اقلید و خرمبید

پس از وقوع سرقت مسلحانه در آباده و اقلید و حضور سارقان مسلح در خرم بید با بستن تمام محورها و تلاش چند ساعته دادگستری و مامورین جان بر کف نیروی انتظامی سارقان مسلح در شهر خرم بید در کمترین زمان دستگیر شدند.