منتخبین ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در شهرستان آباده

اسامی منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر آباده

1️⃣مهدی طهماسبی
2️⃣حسین دانشور
3️⃣سجاد کریمی
4️⃣پژمان حیدری هلشی
5️⃣حسن اسدی
6️⃣حیدر تصدیقی
7️⃣مهدی فرخی
علی البدل
1️⃣سید رسول احمدی
2️⃣حسین زارعی

اسامی منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر ایزدخواست

1️⃣وحید کشاورز رحیمی
2️⃣نبی الله اعرابی
3️⃣قاسم صالحی
4️⃣جواد صالحی

اسامی منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر بهمن

1️⃣محمدرضا یارایی
2️⃣نادر نعمت اللهی
3️⃣مهدی سلیمی
4️⃣اصغر یارایی
5️⃣محمد مهدی حسین جان

اسامی منتخبین مردم در شورای اسلامی شهرسورمق
1️⃣حسن وفاکیش
2️⃣فاطمه طالبی
3️⃣جواد خسروی
4️⃣عقیل خیراندیش
5️⃣محمد کاوه

اسامی منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر صغاد

1️⃣احمد رعیتی
2️⃣پیمان علمدارلو
3️⃣نادر قنج علی
4️⃣وحید باقری
5️⃣علیرضا صفاری