اصطلاحات معماری سنتی ایرانی

پشت بند-(پدپیل) : دیوار یا نیم تاقی که در پشت ساختمان یا دیوار ( به منظور استوار داشتن آن)بسازند.

 

 

منبع : موسسه مصاف