اصطلاحات آباده ای…

برخی افعال آباده ای در حالت امری!

* بتمبون:خراب کن betombun

* بسون: بگیر besun

* بتنگ : بپر beteng

* بلو : بگذار bello

* وخی :برخیز vakhi

نکته:
این آخری رو اگه دو بار بگید یه پاراگراف معنی داره !
وخی وخی …