گفتگویی با شبکه بهداشت در خصوص شایعات فضای مجازی

درپی انتشار بعضی شایعات درفضای مجازی برآن شدیم تا ضمن تماس با روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان آباده صحت وسقم آن را جویا شویم.

۱- اززمان شیوع ویروس تا امروز چند نفر مشکوک در شهرستان داریم؟
تاکنون 87 نمونه گیری از افراد مشکوک انجام شده است که در مجموع تاکنون 21 مورد مثبت به ثبت رسیده است.

۲- ازتعداد مبتلایان مثبت چتد نفر مرد وچند نفر زن می باشند،رنج سنی؟
تاکنون 19 مورد ابتلاء مثبت داشته ایم که 15 مورد مرد و 4 مورد زن بوده اند و رنج سنی میانسال بیشترین مورد ابتلاء را داشته اند.

۳- تعداد اعضای تیم واکنش سریع چند نفرند از چه افرادی( پزشک یا پرستار) تشکیل شدند؟
تیم واکنش سریع شبکه بهداشت و درمان متشکل 40 نفر شامل پزشک، کارشناسان بهداشت محیط، مبارزه با بیماریها، ماما، پرستار، کارشناس تجهیزات پزشکی، روانشناس جهت ارائه خدمات ضدعفونی و آموزش بستگان بیماران به محل اعزام شدند.
گندزدایی و ضدعفونی محل زندگی بیماران، ارائه آموزشهای لازم جهت پیشگیری از ابتلاء بستگان بیمار، خدمات روانشناختی برای بیمار و وابستگان، اقدام به بستری و درمان افراد مبتلاء، غربالگری افراد در تماس با بیمار و بستگان و تهیه درختواره تماس و پیگیری وضعیت افراد در تماس با خانواده بیمار از مهمترین فعالیتهای تیم واکنش سریع شبکه بهداشت در مواجهه با بیماری کرونا است.
تیم واکنش سریع در زمان تعدد بیمار، در گروههای چندگانه به انجام ماموریت می پردازند.

۴- در روند درمان چند نفر از عزیزان پرسنل پزشکان وپرستاران درگیرند؟
کلیه پرسنل در هر رده کاری چه در شبکه بهداشت و چه در بیمارستان در حالت آماده باش هستند و بصورت مستقیم و غیرمستقیم در جبهه مبارزه با این بیماری قرار دارند.
در بیمارستان بصورت مستقیم 80 نفر شامل 16 پزشک، 10 پرستار، و حدود 54 نیروی پشتیبانی
در شبکه بهداشت بصورت مستقیم 60 نفر شامل پزشک، کارشناسان مبارزه با بیماریها، کارشناسان بهداشت محیط، پرستار، ماما، کارشناسان بهداشت روان و نیروهای پشتیبانی

۵- آیا این قرنطینه خانگی تا امروز چهارم فروردین تاثیری داشته؟
به طور قطع تاثیر داشته و هرچقدر شهروندان از حضور در اجتماعات و اماکن عمومی پرهیز کنند تاثیر بهتری خواهد داشت.
مهمترین اقدام شهروندان در جهت شکست کرونا، رعایت قرنطینه خانگی و عدم حضور در اماکن عمومی است.

۶- تا چه تاریخی میتوان قضاوت کرد که روند شیوع ثابت شده است؟
بطور قطع نمیتوان زمانی را برای کاهش شیوع این بیماری پیش بینی کرد و در کل جهان نیز الگوی خاصی برای نحوه عملکرد این بیماری پیدا نشده است.
نحوه شیوع این بیماری ارتباط مستقیم با رعایت اصول بهداشتی توسط شهروندان افراد حاضر در جامعه دارد.

۷- درفضای مجازی پخش شده که مثلا اگر از مواد مخدر ومشتقات آن( بدلیل وجود مرفین) یا رب انار یا شربت خاکشیر استفاده کنید پیشگیری می کند آیا علم پزشکی تایید میکند
هیچ تحقیق علمی ثابت شده ای برای موارد ذکر شده وجود ندارد.

منبع : شهرام صفایی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما شهرستان آباده