مراحل واگذاری قطعات در مجتمع دامداری های وزیرآباد و ایزدخواست

به گزارش نفیرنیوز، مراحل واگذاری قطعات زمین در مجتمع دامداری های وزیرآباد و ایزدخواست از طرف اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان آباده،به شرح ذیل اعلام شده است :

* اخذ معرفی نامه از شرکت دامداران یا گاوداران و ارائه به اداره امور اراضی

* مشخص کردن و جانمایی قطعه از طریق اداره امور اراضی

* معرفی متقاضی توسط اداره امور دام به نظام مهندسی کشاورزی جهت انجام مراحل صدور موافقت اصولی، تهیه نقشه و طرح توجیهی

* تشکیل پرونده و ارسال تقاضای نامه اولیه واگذاری زمین به مدیریت امور اراضی استان

* معرفی متقاضی به دفترخانه جهت عقد قرارداد اجاره پس از طرح پرونده درکمیسیون ماده 2 (طرح های کشاورزی) توسط مدیریت امور اراضی استان فارس

* عقد قرارداد اجاره توسط دفترخانه شماره شماره 17 آباده پس از تایید پیش نویس قرارداد مذکور توسط اداره امور اراضی شهرستان

* تحویل و تحول اراضی و قطعه مشخص شده به متقاضی از طریق اداره امور اراضی شهرستان

* اخذ جواز تاسیس و مجوز ساخت از طریق نظام مهندسی کشاورزی و بخشداری آباده

 

اداره امور اراضی

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آباده

پاییز 1398