مسئولان پاسخ دهند

پرسیده اند که : صنعتگرانی هستند که وامهایی را برای فعالیت در زمینه کاری مختص به خودشان گرفته اند ولی کاری هم نکرده اند و در زمینه دیگری فعالیت می کنند درصورتی که تعطیلی خیلی ازکارخانه ها به علت نبودن...

مسئولان پاسخ دهند …

گفته اند که : برخورد برخی مامورین نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی در شان مردم فرهنگی آباده نیست، همه که مثل هم نیستند لطفا مسئولین امر متذکر شوند؟   گفته اند که : لطفا قیمت آرایشگاه های زنانه...